01

Nero 7

前題……部電腦整左幾日,經過超過8次重入Windows,心力交瘁,終於新既一樣,冇晒問題啦(暫時…)

入左新既Nero 7,其實同舊既都冇乜大分別。不過我的電腦無啦啦多左舊Nero Scout,整極都整唔走……最後搵到呢個file可以o係registry度移除。

Remove Nero Scout